گزارش ۹۰ روز

طبق آپدیت جدیدی که توسط اداره مهاجرت انجام شده از این پس گزارش ۹۰ روز از طریق سامانه آنلاین انجام خواهد شد از طریق این لینک میتوانید وارد این سامانه شوید 


  • تمامی خارجیان داخل مرزهای تایلند فارغ از نوع ویزا در صورتی که اقامت آنها بیش از ۹۰ روز خواهد بود بایستی یک هفته قبل از موعد مقرر با مراجعه به اداره مهاجرت و ارائه گزارش TM30 و TM47 اقامتگاه خود را به پلیس مهاجرت گزارش نماید

  • اگر ویزای شما یکساله باشد سالی ۴ بار باید این گزارش را ارائه دهید هر بار تاخیر در ثبت گزارش مصادف با ۲۰۰۰ بات جریمه

  • فرم TM47را میتوانید از اینترنت دانلود و یا از گیشه ورودی اداره مهاجرت دریافت و پرنمایید

  • گزارش TM30 را بایستی صاحبخانه شما تهیه و به شما بدهد طبق قوانین مهاجرتی هر صاحبخانه تایلندی که مستاجر خارجی داشته باشد موظف است ۲۴ ساعت بعد از ورود مستاجر به اقامتگاه اطلاعات تمامی افراد ساکن در منزل را به اداره مهاجرت گزارش نماید در صورت نداشتن این گزارش پلیس گزارش نود روز شما را تحویل نخواهد گرفت

  • در صورتی که در بین گزارش های نود روز از تایلند خارج و به تایلند بازگردید تاریخ گزارش نود روز جدید شما از تاریخ ورود مجدد شما به تایلند محاسبه میشود

Mobile Sliding Menu